Budowa leśnej drogi nr 28 z tłucznia kamiennego wraz z przebudową istniejących zjazdów w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski, Leśnictwo Potoczek – obręb Okół

Projekt zakładał wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi leśnej nr 28 wraz przebudową istniejących zjazdów na drogę powiatową 0755T. Konstrukcja drogi zakłada przeniesienie obciążeń od pojazdów uczestniczących w ruchu transportu leśnego oraz umożliwia dojazd pojazdów specjalnych na wypadek zagrożenia pożarem. Opis projektowanych rozwiązań obejmował wykonanie jezdni szer. 3,5m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm oraz 0/63mm i geokraty PINEMA BG wraz z geowłókniną ALTEX PP T.

Zastosowanie systemu geokomórek PINEMA BG pozwaliło na poprawę nośności gruntu na odcinku drogi w km 0+600,00 do km 1+890,00. Zespół połączonych poprzez grzewanie
ultradźwiękowe taśm o określonej wysokości stanowi system upodabniający się do struktury tzw. plastra miodu, który po zasypaniu kruszywem i zagęszczeniu polepsza parametry mechaniczne kruszywa uwięzionego wewnątrz komórek. Kruszywo wypełniające komórki są blokowane poprzez ścianki systemu, dzięki czemu zyskują lepsze zagęszczenie. Ponadto obserwuje się proces wzajemnego klinowania się kruszywa, co wpływa dodatnio na kąt tarcia wewnętrznego zasypki.

Odpowiednio zagęszczona zasypka wraz z systemem geokomórek PINEMA BG przeciwdziała nierównomiernemu osiadaniu oraz redukuje siły pionowe. Dzięki temu grubość warstwy konstrukcyjnej podbudowy jest odpowiednio modyfikowana.